11 februari 2023

Groeifondsaanvraag voor structurele verbetering schoolgebouwen ingediend

Huisvesting

Op initiatief van PO-Raad en VO-raad heeft het Ministerie van OCW een voorstel ingediend voor het Nationaal Groeifonds, mede uit naam van de sectorraden en de VNG. De aanvraag beoogt om schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs beter, sneller en kostenefficiënter te vernieuwen en renoveren. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen voor de zomer van 2023, waarna het kabinet een besluit neemt.
Bron: PO Raad
Naar het artikel.