1 februari 2021

Netwerk onderwijskansen in oprichting om achterstanden aan te pakken

Achterstandenbeleid

Rond de 200 schoolbesturen hebben aangegeven te willen deelnemen aan het Netwerk Onderwijskansen. Begin 2021 worden zij benaderd om hier verder vorm aan te geven. Er zijn vier regiocoördinatoren aangesteld die netwerken gaan opbouwen in de regio’s Noord, Midden, Zuid en de G4. Samen vormen zij een landelijk dekkend netwerk van schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en lerarenopleiders in het primair onderwijs die werken aan onderwijsachterstanden. Het doel is dat er een levendige wederzijdse kennisuitwisseling tussen theorie en praktijk ontstaat over effectieve aanpakken van onderwijsachterstanden.
Bron: AVS
Naar het artikel.